ขั้นตอนการพิมพ์หูและวิธีเช็คความสมบูรณ์ของแบบพิมพ์หู